معرفی دفتر توسعه آموزش

تعداد بازدید:۱۳۷۶

 

شرح وظایف دفتر توسعه اموزش

  

 

1- برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی مرکز در چارچوب سیاست ها و برنامه های مرکز.

2- ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی مرکز درزمینه برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی، روشهای تدریس و یادگیری، پژوهش در آموزش و مدیریت در حیطه آموزش بالینی.

 3- هدایت کمیته های آموزشی، بخشها و کمیته های بیمارستانی در زمینه بازنگری برنامه های آموزشی، بکارگیری روشهای جدید آموزشی و یادگیری.

 4-    پایش مستمر عوامل موثر بر کیفیت آموزشی و ارائه بازخورد لازم به مراجع ذیربط.

 5-  انجام طرحهای پژوهش درآموزش به صورت مشترک با بخشها/گروههای آموزشی بیمارستان درحیطه آموزش بالینی.

 6-  ارائه  پیشنهاد و مشاوره به معاون آموزشی درخصوص اتخاذ راهکارهای موثردرکیفیت آموزش پزشکی.

 
آخرین ویرایش۱۰ اسفند ۱۳۹۴