تفاهم نامه علمی بین دانشگاه تورین ایتالیا و مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی