برنامه های آموزشی دستیاران
 برنامه آموزشی دستیاران گروه داخلی قلب و عروق 
  عنوان مکان برگزاری زمان برگزاری دانلود برنامه

معرفی صبحگاهی بیماران سالن کنفرانس B روزانه 8:00-7:30

کنفرانس صبحگاهی سالن کنفرانس B روزانه9:00-8:00

کت کنفرانس سالن کنفرانس B هفتگی پنجشنبه ها