معرفی واحد

 

واحد تحصیلات تکمیلی مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی


آموزش کارشناسی ارشد

به نام خدا

 
 


در راستای تکامل علوم بالینی ، بعد از شناخت لزوم راه اندازی رشته های پرستاری بصورت تخصصی ، مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهیدی رجایی نیز با پتانسیلهای بالقوه و بالفعلی که در آن وجود داشت . در صدد بر آمد تا جهت تحصیل دانشجویان رشته پرستاری مراقبتهای ویژه در مقطع کارشناسی ارشد اقدام نماید .

و بعد از انجام اقدامات اولیه به استناد رأی صادره از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با راه اندازی رشته پرستاری مراقبتهای ویژه در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته موافقت بعمل آمد و اولین گروه دانشجویان بعد از قبولی در کنکور کارشناسی ارشد در مهر ماه سال 1388 به تعداد 12 نفر جهت تحصیل به این مرکز آمده اند و سپس در سال 1389 گروه دوم به تعداد 21 نفر و همچنین در سال جاری 1390 گروه سوم به تعداد 29 نفر شروع به تحصیل کرده اند.

و در حال حاضر این مرکز دارای 62 نفر دانشجوی فوق لیسانس می باشد که به تازگی دانشجویان ورودی اول با دفاع  از پایان نامه خود بعد از انجام مراحل اداری فارغ التحصیل خواهند شد.